Waarvoor gebruiken wij uw BSN en verzekeringsgegevens?

De zorg die de FortaGroep levert wordt bekostigd door uw zorgverzekeraar, of in het geval van jeugdzorg, de gemeente. Zorgverzekeraars en gemeenten verplichten zorgaanbieders om te verifiëren dat degenen wiens zorg zij bekostigen, in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven. Met uw BSN kunnen wij dit controleren. Uw verzekeringsgegevens hebben wij nodig om te controleren waar u verzekerd bent en om de geleverde zorg te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

EPD (Electronisch Patiënten Dossier)

De FortaGroep legt uw gegevens vast in een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin worden uw persoonsgegevens, documenten, brieven en gespreksverslagen vastgelegd. Dit EPD is grondig beveiligd  en staat niet in verbinding met landelijke systemen, zoals het Landelijk Schakel Punt (LSP). De bewaartermijn voor medische gegevens is wettelijk bepaald op 20 jaar. Hierna zullen uw gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Externe partijen

Voor de behandeling worden ict systemen van externe partijen gebruikt. Denkt u hierbij aan het elektronisch voorschrijven van eventuele medicatie, het in kaart brengen van de klachten of het klaar zetten van specifieke oefeningen en vragenlijsten. Met deze partijen (onze gegevensverwerkers) heeft de FortaGroep een verwerkersovereenkomst waarin helder is vastgelegd hoe de privacy rond persoonsgegevens geborgd is. Hiermee wordt  voldaan aan de  wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is dat gegevens nooit met derden worden gedeeld.

Inzage

U heeft het recht uw opgeslagen gegevens in te zien. Een groot deel van uw dossier kunt u inzien in de MijnFortaGroep omgeving, die bij aanmelding wordt aangemaakt als u hier toestemming voor geeft. Wilt u op een andere manier inzage in uw dossier of een kopie ervan, dan kunt u dit opvragen. Ook heeft u het recht om bepaalde delen van uw dossier te laten vernietigen. Onderaan deze pagina staat welke regels er gelden en hoe u een verzoek voor vernietiging doet. 

Functionaris Gegevensbescherming

De FortaGroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG zorgt voor de optimale bescherming van uw gegevens. Heeft u vragen over de opgeslagen gegevens bij de FortaGroep dan kunt u bij de FG terecht via fg@fortagroep.nl.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De FortaGroep voldoet bij de verwerking van uw gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de Europese privacywet. Heeft u klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met de FG. Komt u er samen met de FG  niet uit, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyreglement

De FortaGroep verstrekt geen informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor geeft. Al onze professionals hanteren in hun werk de gedragscodes van de beroepsvereniging zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). U wordt bij aanvang van de behandeling om toestemming gevraagd om informatie over uw klacht(en), diagnose, behandelbeleid en de behandelconclusie uit te wisselen met uw huisarts of verwijzer. Het privacyreglement van de FortaGroep kunt u downloaden via onze website of kosteloos opvragen bij het secretariaat van een vestiging.

Verzoek om inzage of vernietiging van uw gegevens

Een verzoek tot inzage of vernietiging van (een deel van) uw gegevens kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar. Uw behandelaar zal met u bespreken welke gegevens u vernietigd wil hebben en wat daarvoor nodig is. Is uw behandeling al afgesloten, dan kunt u uw verzoek richten aan de Functionaris Gegevensbescherming.