Algemeen

Behandelingen bij de FortaGroep zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie. Wij behandelen klachtgericht en leveren daarmee maatwerk door aan te sluiten bij uw hulpvraag en doelen.  De behandeling is kort waar mogelijk, langer waar noodzakelijk. Zo bereiken wij ons doel: de beste behandeling in de Basis en Specialistische GGZ.

Online dossier

Voor een effectieve behandeling is een goede samenwerking nodig tussen u als cliënt en de behandelaar. Daarom werken wij met een online dossier zodat u volledige inzage heeft in de gespreksverslagen.

Effect meten

Het effect van de behandeling en uw tevredenheid worden gemeten met een vragenlijst. Dit heet Routine Outcome Measurement (ROM). De vragenlijst wordt bij start, evaluatie en afronding van de behandeling ingevuld. De uitkomst gebruiken wij voor het meten van de vooruitgang in uw behandeling. De gegevens worden anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek zodat wij ons aanbod verder kunnen ontwikkelen.

 

Cognitieve Gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een samengaan van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie. Uit diverse onderzoeken blijkt het een zeer effectieve behandelmethode bij de meeste psychische klachten. Soms is er extra ondersteuning nodig met medicatie. Er is een psychiater beschikbaar om eventuele medicamenteuze therapie met u te bespreken en uit te voeren.

Ons denken

Bij de cognitieve therapie staat de invloed die ons denken uitoefent op ons leven centraal. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt eerder somber, angstig, gespannen of geïrriteerd. Tijdens de cognitieve therapie wordt onderzocht of deze negatieve manier van denken kan worden aangepast of omgebogen naar een meer positieve en helpende manier van denken.

Ons gedrag

De gedragstherapie focust op het gedrag van mensen. Hoe je iets doet is immers van grote invloed op je gevoelens. Wie uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, versterkt de angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe zich te beheersen wordt gemakkelijk slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. De gedragstherapie brengt problematisch gedrag en de situaties waarbij dit optreedt in kaart. De therapeut helpt om met een ander gedragspatroon te reageren op deze situaties.

Werkwijze

Het onderzoek naar negatieve gedachten en het zoeken naar een meer positieve basishouding is een gezamenlijk proces van cliënt en behandelaar. Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van problematisch gedrag en het bedenken en oefenen van ander gedrag.

Cognitieve therapie en gedragstherapie zijn een sterke behandelcombinatie. Vaak al na één behandeling leert u anders tegen uw problemen aankijken en er beter mee om gaan. Wanneer klachten hardnekkiger zijn, kan een behandeling langer duren. De meeste behandelingen bij de FortaGroep nemen tussen de tien en vijftien gesprekken in beslag.

De behandeling op locatie wordt aangevuld met aangevuld met E-health programma’s van het onlineplatform Therapieland.

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie https://cognitievegedragstherapie.nl

Therapieland

De online programma’s van Therapieland geven u de mogelijkheid om op een zelfgekozen tijd, plaats en tempo te werken aan uw klachten en behandeldoelen. Er zijn onder andere online behandelprogramma’s voor verschillende angstklachten zoals paniek of sociale fobie, depressie en PTSS (Post Traumatische Stressstoornis). Uw behandelaar begeleidt u bij de opdrachten in Therapieland en geeft feedback.

In de online programma's van Therapieland wordt uitleg gegeven over de klachten die u ervaart met inspirerende filmpjes, animaties en opdrachten. Het is mogelijk om lid te worden van een groep die hetzelfde programma doorloopt om ervaringen te delen. Daarnaast kan ook een partner, vriend of familielid uitgenodigd worden. Zij krijgen uitleg en handvatten hoe om te gaan met de klachten.

Specifieke online behandelprogramma’s

Forta Jeugd (Schiedam en Gouda)

Therapieland beschikt over een groot aantal programma’s voor kinderen, jongeren en hun ouders. Denk hierbij aan programma’s over ADHD, autisme, echtscheiding, angst en het omgaan met emoties.

FortaGroep Vruchtenburg

Voor mensen met kanker zijn in samenwerking met Therapieland online behandelprogramma’s geschreven. Deze programma’s omvatten informatie en opdrachten specifiek voor verschillende fasen in de behandeling van kanker. Naasten kunnen een online programma doorlopen met aandacht voor steun geven aan mensen met kanker en zelfzorg.  

Praktische zaken

De online programma’s worden aangeboden via een persoonlijke, beveiligde omgeving zoals bij Therapieland. Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld, uw privacy is gegarandeerd. Na afsluiting van de behandeling blijft het Therapieland-account voor u beschikbaar. U kunt teruglezen waar u aan heeft gewerkt of zelfstandig verder gaan met een programma.

Op www.fortagroep.nl/mijn-dossier is meer informatie te vinden over Therapieland.

 De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van Therapieland. 

Andere vormen van therapie

Ook bieden wij andere vormen van therapie aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze vormen van therapie. Onze werkwijze toetsen we voortdurend aan de meest recente inzichten in het vakgebied.